Biomedicina

Biomedicina

O nama

Naučnoistraživački centar za biomedicinu (NICB) je organizaciona jedinica za naučnoistraživački rad i zdravstvenu delatnost Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu koja objedinjuje poslove u oblasti naučnoistraživačke i zdravstvene delatnosti.

U NICB se obavljaju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, istraživanja u funkciji obrazovno-nastavne delatnosti, osposobljavanje kadra za naučnoistraživački rad, nastava iz programa doktorskih, specijalističkih i integrisanih studija, kao i usluge iz oblasti zdravstvene delatnosti.

NICB čine nastavnici, istraživači, saradnici i ostali zaposleni koji učestvuju u obavljanju poslova koji su u neposrednoj vezi sa biomedicinskim i interdisciplinarnim istraživanjima, kao i delokrugom rada centra.

Naučnoistraživački centar za biomedicinu obuhvata sledeće laboratorije:

  • Laboratorija za elektronsku mikroskopiju
  • Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku
  • Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo
  • Laboratorija za hromatografiju
  • Laboratorija za eksperimentalnu patologiju i imunologiju
  • Odeljenje za eksperimentalnu medicinu
  • Laboratorija za medicinsku dijagnostiku
  • Vivarijum

NICB može osnivati i druge laboratorije i odeljenja u skladu sa razvojem istraživanja u oblasti biomedicine na Medicinskom fakultetu.

Organizacija, način rada i rukovođenje Naučnoistraživačkim centrom za biomedicinu reguliše se posebnim pravilnikom koji donosi Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta.

Naučnoistraživački centar za biomedicinu sa sadašnjom organizacijom kao multidisciplinarni centar formiran je 2010. godine nastavljajući kontinuitet ”Instituta za biomedicinska istraživanja” formiranog 1990. godine na Medicinskom fakultetu.

Rukovodilac Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu:

Prof. dr Stevo Najman (stevo.najman@medfak.ni.ac.rs; stevo.najman@gmail.com)