Biomedicina
Laboratorija za medicinsku dijagnostiku

Laboratorija za medicinsku dijagnostiku

Medicinska dijagnostika predstavlja skup metoda i analiza iz oblasti biohemije, fiziologije, mikrobiologije, nuklearne medicine i drugih dijagnostičkih grana medicine. Laboratorija za medicinsku dijagnostiku (LMD) je najmlađa formirana laboratorija Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu sa ciljem da radi: biohemijski pregled krvi i urina, hematološki pregled krvi, sediment urina, mikrobiološke analize, merenje vitamina, hormona i lekova u krvi, i druge medicinske dijagnostičke metode. Razlog osnivanja ovakve laboratorije ogleda se u postojanju potrebe za ovom vrstom uslužne laboratorije za zaposlene na Medicinskom fakultetu i za potrebe celog Univerziteta u Nišu. Laboratorija za medicinsku dijagnostiku zahvaljujući istraživačkim kapacitetima i najsavremenijoj opremi ima mogućnost da pored pružanja osnovnih dijagnostičkih metoda razvija nove nestandardne dijagnostičke metode.


Prostorne i tehničke mogućnosti i opremljenost

Medicinski fakultet poseduje neophodne prostorne i tehničke uslove za izvođenje istraživačkih i dijagnostičkih metoda u oblasti svih grana medicine.

Laboratorija za medicinsku dijagnostiku raspolaže standardnom i specijalizovanom opremom za izvođenje rutinskih i nestandardnih dijagnostičkih metoda.

Od specifične opreme Laboratorija za medicinsku dijagnostiku raspolaže biohemijskim analizatorom, ELISA čitačem, tečnim hromatografom.

Kadrovski potencijal

Nastavnici i saradnici Katedre za Biohemiju, Katedre za Fiziologiju, Katedre za patofiziologiju, Katedre za farmakologiju, Katedre za Mikrobiologiju, Katedre za patologiju, Katedre za farmaciju, Katedre za fiziku i Biologiju sa humanom genetikom, Katedre za hemiju i dr.