Biomedicina
Odeljenje za eksperimentalnu medicinu

Odeljenje za eksperimentalnu medicinu

Delatnosti

Odeljenje za eksperimentalnu medicinu (OEM) se bavi istraživačkim i edukativnim aspektima eksperimentalne medicine, pre svega iz hirurških grana medicine i bazične medicine.

OEM služi za potrebe naučnoistraživačkog rada u okviru projekata iz programa osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i interdisciplinarnih istraživanja koji se rade na Medicinskom fakultetu, izrade doktorskih disertacija i istraživanja u saradnji sa drugim istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. Istraživačka delatnost koja se odvija u OEM je metodološki, organizaciono i kroz istraživačke ciljeve tesno povezana i integrisana sa drugim odeljenjima i laboratorijama Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, a posebno sa Vivarijumom, Laboratorijom za eksperimantalnu patologiju i imunologiju i Odeljenjem za ćelijsko i tkivno inženjerstvo.

Resursi OEM se takođe koriste u edukativne svrhe za potrebe programa osnovnih, master, integrisanih, doktorskih i specijalističkih studija koji se izvode na Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima Univerziteta u Nišu, kao i u svrhu kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Nišu. Značajna delatnost u OEM je uvođenje novih metoda i procedura, naročito hirurških, za istraživačke i kliničke potrebe.

Odgovorno lice za rad Odeljenja za eksperimentalnu medicinu:

Prof. dr Stevo Najman (stevo.najman@medfak.ni.ac.rs; stevo.najman@gmail.com)

______________________________________________________________________________

Prostorni uslovi i opremljenost

Odeljenje za eksperimentalnu medicinu poseduje sve prostorne i tehničke uslove, kao i opremu za izvođenje najsloženijih zahvata iz domena eksperimentalne hirurgije sve do nivoa transplantacije organa:

 • potpuno opremljena operaciona sala
 • aparat za anesteziju
 • operacioni sto
 • operaciona lampa
 • elektrokauter
 • vakuum aspirator
 • hirurški operacioni mikroskop
 • jedinica za sterilizaciju (suvi sterilizator i autoklav)
 • osnovni hirurški instrumentarijum
 • stomatološka radna jedinica
 • prostorna i organizaciona povezanost sa vivarijumom za smeštaj eksperimentalnih životinja iz eksperimenata.

________________________________________________________________________________

Osoblje/Istraživači/Saradnici

U radu Odeljenja za ekeperimentalnu medicinu je angažovano su zapošljena lica u Naučnoistraživačkom Centru za biomedicinu, nastavnici, saradnici i istraživači Medicinskog fakulteta, kao i lekari i zdravstveni saradnici nastavnih baza Medicinskog fakulteta:

 • Dr vet. Zoran Cvetković, specijalista hirurgije
 • Spec. struk. med. sest. Vesna Krstić, stručni saradnik
 • Lekari i stomatolozi specijalisti i specijalizanti hirurških disciplina, koji se bave eksperimentalnom hirurgijom i stomatologijom (opšta hirurgija, ortopedija, digestivna hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, transplantaciona hirurgija, vaskularna hirurgija, maksilofacijalna i oralna hirurgija, mikrohirurgija, neurohirurgija, urologija, ORL, oftalmologija, ginekologija,…)