Biomedicina
Vivarijum

Vivarijum

O nama

Vivarijum je odeljenje Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu čija je uloga da omogući naučnoistraživački eksperimentalni rad na eksperimentalnim životinjama na Medicnskom fakultetu prema principima zaštite dobrobiti oglednih životinja. Vivarijum može da obezbedi eksperimentalne životinje za potrebe nastavnog procesa osnovnih, master, integrisanih, doktorskih i specijalističkih studija koji se izvode na Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima Univerziteta u Nišu, kao i za potrebe kontinuirane medicinske edukacije, pod uslovima poštovanja etičkih normi za upotrebu eksperimentalnih životinja.

Odgovorno lice za rad Vivarijuma:

Vesna Krstić (vesna.krstic@medfak.ni.ac.rs)

________________________________________________________________________________

Animalni resursi

Vivarijum obezbeđuje životinje iz samostalne reprudukcije i uzgoja, kao i životinje nabavljene od drugih institucija za potrebe Medicinskog fakulteta i naučnoistraživačkog rada u NICB.

Vivarijum trenutno ima samostalnu reprodukciju i uzgoj pacova, miševa i kunića.

 • pacovi: autbredni sojevi Wistar i Sprague Dolley.
 • miševi: inbredni sojevi BALB/c i C57BL.
 • kunići: siva činčila

U vivarijumu se takođe kratkoročno drže životinje istih i drugih vrsta, sojeva i rasa, a koje su nabavljene od drugih institucija ciljano za neposrednu upotrebu u istraživanjima ili za edukativne potrebe.

________________________________________________________________________________

Prostorni uslovi i opremljenost

 • Prostorije za reprodukciju pacova i miševa
 • Prostorija za uzgoj kunića
 • Stacionar za životinje koje su u eksperimentu
 • Prostorija za hranu i prostirku za ogledne životinje
 • Prostorija za pranje i sterilizaciju
 • Magacinski prostor
 • Prostorija za odlaganje otpadnog materijala
 • Kavezi sa žičanim poklopcem za mogućnost higijenske ishrane i pojenja

________________________________________________________________________________

Osoblje

 • Dr vet. Zoran Cvetković, specijalista hirurgije
 • Spec. struk. med. sest. Vesna Krstić, stručni saradnik
 • 2 čuvara eksperimentalnih životinja